ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ www.namougellas.com

1 ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Γενικά ζητήματα

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Αποδοχή όρων χρήσης» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία αγοράς συνδρομής στο www.namougellas.com, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «Σύμβαση»), οι οποίοι διέπουν την από μέρους σας, ως Συνδρομητή, πρόσβαση και χρήση του www.namougellas.com, όπως αυτό παρέχεται  μέσω του δικτυακού τόπου www.namougellas.com.

Δεδομένου ότι η σύναψη της Σύμβασης πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του ιστότοπουwww.namougellas.com,  σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στους όρους της σύμβασης σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη μορφή, πριν από τη δέσμευσή σας. Αν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, παρακαλείσθε να διακόψετε τη διαδικασία αγοράς συνδρομής στο www.namougellas.com . Η πρόσβαση και χρήση του www.namougellas.com τεκμαίρει την από μέρους σας αποδοχή όλων των όρων της Σύμβασης.

1.2 Ορισμοί 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο της Σύμβασης, όλες οι λέξεις ή εκφράσεις, των οποίων το πρώτο γράμμα, αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω :

«Δεδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που εμφανίζονται στο διαδικτυακό χώρο www.namougellas.com συμπεριλαμβανομένων αυτών που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο χρήστης ή ο Συνδρομητής στο www.namougellas.com ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση των λειτουργιών του www.namougellas.com.

«Έτος» σημαίνει τη χρονική περίοδο από μια ημέρα ενός μήνα ενός έτους ως την αντίστοιχη ημέρα και μήνα του επόμενου έτους.

«Ετήσια Συνδρομή» σημαίνει το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη Συνδρομή.

«Εκδηλώσεις» σημαίνει εκδηλώσεις/συναντήσεις που περιλαμβάνουν διαλέξεις, παρουσιάσεις ή άλλες δράσεις που διοργανώνει η ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ.

«Καλεσμένος/οι» σημαίνει πρόσωπα από το χώρο του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών, του ακαδημαϊκού, επιχειρηματικού, κοινωνικού, αθλητικού ή όποιου άλλου χώρου κριθεί ενδιαφέρων από το διαχειριστή του www.namougellas.com που προσκαλούνται στις Εκδηλώσεις.

«Συνδρομή» είναι το δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης του www.namougellas.com και των υπηρεσιών αυτού, για ένα Έτος.

«Συνδρομητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο αγοράζει Συνδρομή αποδεχόμενο τους όρους της Σύμβασης.

«Καλεσμένος» σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο ο διαχειριστής του www.namougellas.com μπορεί να καλεί για τη διενέργεια εκδηλώσεων και διαλέξεων κατά τα προβλεπόμενα στις Υπηρεσίες.

«www.namougellas.com» σημαίνει ένας διαδικτυακός τόποςο οποίος αποτελείται από ένα σύνολο συνδεδεμένων διαδικτυακών σελίδων, που  παρέχει στο Συνδρομητή πρόσβαση σε λογοτεχνικά και άλλα κείμενα που αναρτά η Δημιουργός, τη δυνατότητα συμμετοχής ή/και ενημέρωσης για σειρά Εκδηλώσεων και τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων που δημιουργεί, συνθέτει, προετοιμάζει και εμπορεύεται η Ιδιοκτήτης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που περιλαμβάνεται στο www.namougellas.com.

Ο ιστότοποςwww.namougellas.com ανήκει στη ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. («Ιδιοκτήτης») η οποία και τον διαχειρίζεται.

Δημιουργός του www.namougellas.com και των κειμένων που αναρτώνται σε αυτό είναι η Νικολέττα Λέκκα (η «Δημιουργός»)

2 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.1 Υπηρεσίες

Βασικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το www.namougellas.com είναι

α/ Η ανάρτηση λογοτεχνικού υλικού με τη μορφή κειμένων, καθώς και η ανάρτηση επιστημονικών άρθρων, διασκευών, περιλήψεων από τις Εκδηλώσεις, φωτογραφιών, εικόνων, γραφημάτων κτλ. Ως Συνδρομητής αποκτάτε τη δυνατότητα  πρόσβασης στα λογοτεχνικά και άλλα κείμενα και στις πληροφορίες, δεδομένα, πνευματικά έργα (ποιήματα, μουσική, φωτογραφίες, σχέδια κλπ) στοιχεία τα οποία θα αναρτώνται στο www.namougellas.com προς χρήση κι ενημέρωση των Συνδρομητών του.

β/ Η διοργάνωση Εκδηλώσεων με επιλεγμένους Καλεσμένους  σε χώρους που θα επιλέγονται από τη ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ, θα ανακοινώνονται μέσω του www.namougellas.com και στις οποίες οι Συνδρομητές θα μπορούν κατά περίπτωση να δηλώσουν ενδιαφέρον, να κληρωθούν ή να επιλεγούν με βάση τις διαδικασίες που επιλέγουν οι διαχειριστές του www.namougellas.com και η Δημιουργός όπως παρατίθενται κατωτέρω. Η συμμετοχή των Συνδρομητών στις εκδηλώσεις αυτές θα γίνεται με ή χωρίς την καταβολή συγκεκριμένου αντίτιμου. Η ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει μη μηδενικό κόστος συμμετοχής σε ορισμένες Εκδηλώσεις για τις οποίες κρίνει ότι διεξάγονται στα πλαίσια ιδιαίτερων περιστάσεων ή με ιδιαίτερο περιστασιακό χαρακτήρα. Στην περίπτωση συμμετοχής του Συνδρομητή σε κάποια από τις Εκδηλώσεις που οργανώνονται μέσω του www.namougellas.com, το www.namougellas.com διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τον Συνδρομητή την προηγούμενη αποδοχή και υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής. Το Σύμφωνο Συμμετοχής θα αναρτάται σε χώρο του www.namougellas.com και ο Συνδρομητής  θα μπορεί να επιλέξει ηλεκτρονικά την αποδοχή και προσχώρηση στους όρους αυτού.

γ/ Για τη συμμετοχή των Συνδρομητών σε κάποια Εκδήλωση το www.namougellas.com θα προβαίνει σε πρόσκληση των Συνδρομητών προς εκδήλωση ενδιαφέροντος με ανάρτηση στην κεντρική σελίδα του και εν συνεχεία σε διενέργεια κλήρωσης αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων που θα έχει καθορισθεί για κάθε εκδήλωση. Σε περίπτωση που είτε δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αρκετούς Συνδρομητές για την κάλυψη των θέσεων, είτε μετά τη διενέργεια της κλήρωσης, κάποιος από τους Συνδρομητές δηλώσει ότι αδυνατεί να συμμετάσχει, το www.namougellas.com διατηρεί το δικαίωμα να προσκαλεί επιλεγμένους από το ίδιο καλεσμένους. Οι όροι και η διαδικασία συμμετοχής σε κάθε εκδήλωση καθώς και οι χρόνοι εντός των οποίων θα πρέπει κάθε Συνδρομητής να δηλώσει ενδιαφέρον και εν συνεχεία να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, θα αναρτώνται σε κεντρική σελίδα της διαδικτυακής πλατφόρμας www.namougellas.com. Σε κάθε περίπτωση, το www.namougellas.com, διατηρεί το δικαίωμα να προσκαλεί συνεργαζόμενους με το ίδιο καλλιτέχνες, λογοτέχνες ή επιστήμονες καθώς  και άλλα πρόσωπα της επιλογής του που κατά την κρίση του θα συμβάλουν στην επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

δ/ Εκτός από την παραπάνω υπηρεσία, το www.namougellas.com περιλαμβάνει ηλεκτρονικό κατάστημα  e-shop από το οποίο θα πωλούνται βιβλία και αντικείμενα δημιουργίας, σύνθεσης, προετοιμασίας  και εμπορίας αποκλειστικά του www.namougellas.com για την προώθηση των θέσεων, απόψεων και στόχων του. Οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας του e-shop καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συνδρομητών περιγράφονται κατωτέρω, στο άρθρο  15  της παρούσας. 

2.2 Παραχωρουμενο Δικαίωμα Χρήσης

Ο Συνδρομητής αποκτά ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα πρόσβασης στον ιστότοπο και στις ιστοσελίδες του  www.namougellas.com με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής (α) καταβάλλει προσηκόντως το ποσό της Συνδρομής και (β) συμμορφώνεται με όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών και τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του www.namougellas.com παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. και δεν μεταβιβάζονται ούτε άλλως πως παραχωρούνται στο Συνδρομητή καθ’ οιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο Συνδρομητής αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών.

2.3 Περιορισμοί Χρήσης – Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του www.namougellas.com οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τα χρηστά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση του www.namougellas.com

 • με τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή ο οποίος συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων,
 • για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο,
 • για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους,
 • με τρόπο που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς ή παρεμποδίζει τη χρήση του www.namougellas.com από τρίτους.

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του www.namougellas.com δεν δικαιούται να:

 • παραχωρήσει, άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/και τη χρήση του www.namougellas.com σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
 • χρησιμοποιεί τowww.namougellas.com με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους,
 • επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων, χωρίς τη συναίνεσή τους,
 • αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverseengineering), ανακατασκευή (decompiling) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα των λειτουργιών του και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του www.namougellas.com,
 • να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του www.namougellas.com ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο- χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα του www.namougellas.com,

Ο Συνδρομητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι απαιτήσεων σε βάρος αυτού ή του www.namougellas.com ή/και της ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. που ενδέχεται να προκύψουν από: (1) παραβίαση των όρων της σύμβασης από τον ίδιο ή τους προστηθέντες του (2) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου ως αποτέλεσμα παράνομης χρήσης του www.namougellas.com εκ μέρους του Συνδρομητή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: παραβίαση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσβολή προσωπικών δεδομένων, παραβίαση συμφώνου συμμετοχής.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ Συνδρομητή και ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ www.namougellas.com ότι για κάθε πρωτότυπο πνευματικό έργο, π.χ. ποίημα, λογοτεχνικό αφήγημα, φωτογραφία ή άλλη εικόνα, έργο ζωγραφικής κλπ. το οποίο ο Συνδρομητής τυχόν θα αποστέλλει προς ανάρτηση ή θα αναρτά στο www.namougellas.com, εφόσον παρασχεθεί αυτή η δυνατότητα, μετά την ανάρτησή του στο www.namougellas.com η ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ αποκτά όλα τα πνευματικά και περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το εν λόγω έργο, ενώ ο Συνδρομητής διατηρεί το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού κατά την ισχύουσα νομοθεσία.  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εφόσον η ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ αποφασίσει να παρουσιάσει κάποιο έργο Συνδρομητή, θα δικαιούται να αναπαράγει, διασκευάζει, κάνει περιλήψεις, τροποποιεί , τυπώνει και ανατυπώνει το συγκεκριμένο έργο, ενώ ο Συνδρομητής θα διατηρεί το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού και η ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ θα υποχρεούται να μνημονεύει το όνομα του δημιουργού του.

Τέλος ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη δημοσιοποιεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, linkedinκλπ) τους διαλόγους και γενικώς την επικοινωνία μεταξύ αυτού και του www.namougellas.com.

2.4 Απαιτούμενη Υποδομή

Η χρήση του www.namougellas.com από το Συνδρομητή προϋποθέτει την εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση browser ο οποίος είναι συμβατός με το www.namougellas.com.

3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η σύμβαση και το παραχωρούμενο δικαίωμα πρόσβασης στο www.namougellas.com τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της Αγοράς Συνδρομής, και την αποδοχή των όρων της Σύμβασης από το Συνδρομητή και, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο 12 της Σύμβασης, ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο Συνδρομητής καταβάλλει το ποσό της Συνδρομής και λήγει αυτόματα με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του Έτους που αφορούσε η τελευταία καταβληθείσα Συνδρομή, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν ανανεώσει την Συνδρομή του μετά το τέλος του Έτους.

4 ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

4.1 Ρύθμιση Πρόσβασης

Η πρόσβαση στowww.namougellas.com προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της Σύμβασης από το Συνδρομητή και την Αγορά Συνδρομής, με την καταχώρηση μεταξύ άλλων, e-mail και  τηλεφωνικού αριθμού. Ο Συνδρομητής έχει την ευθύνη της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήση του www.namougellas.com και της τακτικής αλλαγής του για λόγους ασφαλείας.

4.2 Χρήση της Συνδρομής

Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης της Συνδρομής του ευθυνόμενος για όποια εγγραφή/πράξη γίνει κατά τη χρήση του www.namougellas.com με χρήση του συνθηματικού του. Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Συνδρομής του. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει τη ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. με αποστολή σχετικού ενημερωτικού email στο info@namougellas.com σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Συνδρομής και του συνθηματικού του ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

4.3 Διακοπή της Συνδρομής

Ο Συνδρομητής φέρει την ευθύνη της διακοπής της Συνδρομής του. Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε.  δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Συνδρομητή από την διακοπή της Συνδρομής του από τον ίδιο ή από τρίτον. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει τη ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε.  σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης διακοπής της Συνδρομήςτου.  

Διακοπή της Συνδρομήςεπέρχεται και στις περιπτώσεις του άρθρου 12 (βλ. κατωτέρω).

4.4 Διαγραφή της Συνδρομής

Η παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διακοπής ή μη ανανέωσης της Συνδρομής, συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή.

4.5 Ενημερωτικά μηνύματα

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε.  έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την αγορά της Συνδρομής του ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν το www.namougellas.com και τις λειτουργίες του, ήτοι για νέα κείμενα που αναρτώνται, νέες εκδόσεις που θέτει σε κυκλοφορία, για Εκδηλώσεις που οργανώνει ή οργάνωσε, για γεγονότα σημαντικά κατά τους σκοπούς του www.namougellas.com καθώς και για την προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων αποκλειστικώς του www.namougellas.com και των δραστηριοτήτων και προϊόντων αυτού. Ο Συνδρομητής δικαιούται να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων αφορούντων τρίτες επιχειρήσεις ή φορείς, των οποίων ενδεχομένως η ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ μπορεί να αποφασίσει να διαφημίσει προϊόντα και υπηρεσίες που κρίνει ότι προωθούν τους σκοπούς του www.namougellas.com. Η δήλωση αυτή θα γίνεται κατά τους κανόνες του GDPR στη σχετική ιστοσελίδα του www.namougellas.com που θα φαίνεται η σύμβαση GDPR της οποίας η αποδοχή θα προηγείται της ηλεκτρονικής υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

5 ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Δεδομένα του Συνδρομητή

Τα Δεδομένα που καταχωρούνται από το Συνδρομητή στο www.namougellas.com με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο 12 της παρούσας σύμβασης, και εφ’ όσον δεν έχει ζητηθεί από αυτόν να διαγραφούν πριν την διακοπή της Συνδρομήςτου εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα από αυτόν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διακοπής της Συνδρομής του.

5.2 Ευθύνη του Συνδρομητή– Αποθήκευση – Διαγραφή Δεδομένων

Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα Δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στο www.namougellas.com, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή. Σε περίπτωση διακοπής της Συνδρομήςόπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4.3 της Σύμβασης, τότε όλα τα Δεδομένα και οι πληροφορίες του Συνδρομητή θα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διακοπής της Συνδρομήςκατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 4.4. της Σύμβασης. Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. μετά από καταγγελία της Σύμβασης διαγράφει τυχόν Δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί στο www.namougellas.com μέσα στις επόμενες 7  εργάσιμες ημέρες από την καταγγελία της Σύμβασης

6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. εφαρμόζει τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας  SSLEncyption 2048 bits για να συμβάλει στην ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο ή χρήση του www.namougellas.com. Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν εγγυάται την επιτυχία των εν λόγω τεχνολογιών και διαδικασιών και δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο Συνδρομητή λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των Δεδομένων που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε.  ή που οφείλεται σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας ή σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των Δεδομένων του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων, λογισμικού ή υπηρεσιών που χρησιμοποιεί σε σχέση με τowww.namougellas.com.

7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού Δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή («Προσωπικά Δεδομένα») είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο  www.namougellas.com. Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πρόσβαση και χρήση του www.namougellas.com από αυτόν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής της ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε.  για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή.

8 COOKIES

Towww.namougellas.com χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Συνδρομητή κατά την πρόσβαση και χρήση. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Συνδρομητή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Συνδρομητή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του www.namougellas.com. Ο Συνδρομητής μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου που υποστηρίζει τη λειτουργία του www.namougellas.com  είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο www.namougellas.com ή σε επιμέρους λειτουργίες του. Για παράδειγμα, μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκολίες σύνδεσης ή πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα:

 • https://www.google.com/intl/el/policies/technologies/managing/
 • http://support.mozilla.com/el-gr/kb/Cookies#w_cookie-settings
 • http://windows.microsoft.com/el-gr/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • http://www.apple.com/safari/features.html#security

Μέσω της χρήσης cookies ενδεχομένως θα συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως, ενδεικτικά:

 • τη διεύθυνση IP σας,
 • το αναγνωριστικό cookie σας,
 • το πρόγραμμα περιήγησής σας,
 • την τοποθεσία σας,
 • τις σελίδες που επισκέπτεστε  στο www.namougellas.com,
 • τις διαφημίσεις που βλέπετε ή στις οποίες κάνετε κλικ όταν επισκέπτεστε τις σελίδες του www.namougellas.com

9 ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το www.namougellas.com ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς τοποθεσίες τρίτων. Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων (websites), των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο που υποστηρίζει τη λειτουργία του www.namougellas.com, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο Συνδρομητής αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος  www.namougellas.com  ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο Συνδρομητής οφείλει να απευθύνεται

Το www.namougellas.com ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα προβολής δυναμικού περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους. H ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τρίτων δικτυακών τόπων, που τυχόν προβάλλεται μέσω του δικτυακού τόπου www.namougellas.com, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει να χρησιμοποιήσει τυχόν παρεχόμενες από το www.namougellas.com υπηρεσίες προβολής δυναμικού περιεχομένου.

10 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. παρέχει το www.namougellas.com «ως έχει». Οποιοδήποτε τυχόν δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από το www.namougellas.com δεν βαρύνει τη ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τowww.namougellas.com. Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά : δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση του www.namougellas.com θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ότι η χρήση του www.namougellas.com θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των Δεδομένων.

Σε περίπτωση που η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. πιστεύει ή πιθανολογεί ότι το www.namougellas.com παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, έχει το δικαίωμα είτε να τροποποιήσει τις λειτουργίες του ώστε να παύσει η παραβίαση (διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική χρησιμότητα ή λειτουργικότητα τους) είτε να αποκτήσει άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές, η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν υπέχει σε καμία περίπτωση ευθύνη αποζημίωσης του Συνδρομητή.

11 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η ευθύνη της ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση που απορρέει ή συνδέεται με την παρούσα περιορίζεται στο συνολικό ποσό που ο Συνδρομητής έχει καταβάλει ως Ετήσια Συνδρομή. Περαιτέρω η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν αποθετικής ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης του www.namougellas.com, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από το Συνδρομητή για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς.

12 ΔΙΑΚΟΠΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενδέχεται να διακόψει/αποσύρει ορισμένες από τις λειτουργίες του www.namougellas.com. Στην περίπτωση αυτή η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε.  θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή τουλάχιστον (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διακοπής/απόσυρσης.

Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα αζημίως να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση και να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στο www.namougellas.com ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβιάζει τους όρους της σύμβασης, εις οποία περίπτωση η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά της έναντι του Συνδρομητή.

13 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΧΡΕΩΣΗ

13.1 Ετήσια Συνδρομή

Η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του www.namougellas.com προϋποθέτει την προκαταβολή Ετήσιας Συνδρομής. Η πληρωμή της Ετήσιας Συνδρομής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 13.2. της Σύμβασης.

Σε περίπτωση μεταβολής του ύψους της Ετήσιας Συνδρομής η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. θα γνωστοποιήσει τη σχετική μεταβολή δια της δημοσιεύσεως της επικείμενης μεταβολής στο δικτυακό τόπο του www.namougellas.com  τουλάχιστον (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την αλλαγή. Το νέο ποσό συνδρομής θα ισχύει για τον Συνδρομητή εάν και εφόσον ανανεώσει την συνδρομή του μετά το τέλος του Έτους. 

13.2 Χρέωση - Τρόπος Πληρωμής

Η χρέωση της Συνδρομής καθώς και η αγορά λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των τρόπων πληρωμής που αναγράφονται στο αντίστοιχο τμήμα του www.namougellas.com. Ο Συνδρομητής δεν δύναται να ζητήσει από τη ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. η χρέωση της Συνδρομής και η πληρωμή της να γίνονται με οιονδήποτε άλλο τρόπο.

14 ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ως αυτός ισχύει, εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αγοράς Συνδρομής. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. υποχρεούται να επιστρέψει στο Συνδρομητή, εφ’ όσον έχει χρεωθεί, το ποσό της Ετήσιας Συνδρομής εντός δεκατεσσάρων  (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της Aγοράς Συνδρομής, ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει για την επιλογή αυτή την ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση sindromes@namougellas.com

15 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ E-SHOP

Ο Συνδρομητής έχει προθεσμία 14 ημερών προκειμένου να υπαναχωρήσει σε περίπτωση αγοράς προϊόντος από το e-shop του www.namougellas.com, χωρίς να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους υπαναχωρεί και δεσμευόμενος μόνον για τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος. Αντιστοίχως, η ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ υποχρεούται να επιστρέψει στο Συνδρομητή τα χρήματα που θα έχει καταβάλει μείον τις δαπάνες επιστροφής, εφόσον αυτές δεν έχουν καταβληθεί από τον αγοραστή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα έχει ενημερωθεί από το Συνδρομητή για την υπαναχώρηση.

Η ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ υποχρεούται να παραδίδει τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω του e-shop εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραγγελία.

Ο Συνδρομητής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος αν προέβη σε κακή χρήση αυτού και τούτο μπορεί να αποδειχθεί.

Το www.namougellas.com, υποχρεούται για κάθε προϊόν να αναρτά στη σχετική ιστοσελίδα όπου παρουσιάζεται το προϊόν αναλυτικά το κόστος αυτού μαζί με τις δαπάνες αποστολής και τυχόν οποιαδήποτε άλλη δαπάνη (δασμοί, ΦΠΑ κ.λ.π.) συναρτάται με την αγορά του προϊόντος. Ο Συνδρομητής δεν θα υποχρεούται να καταβάλει επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες αν δεν έχει ενημερωθεί πλήρως και λεπτομερώς πριν προβεί στην παραγγελία. Εκ παραλλήλου το www.namougellas.com υποχρεούται να αναρτά λεπτομερώς τους τρόπους πληρωμής τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Συνδρομητής προκειμένου να αγοράσει το προϊόν.

Η χρήση πιστωτικής κάρτας εκ μέρους του Συνδρομητή για την αγορά προϊόντος από το e-shop δεν διαφοροποιεί την τιμή του προϊόντος.

16 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ Διαδικασία αποστολής και δημοσίευσης κειμένων:

Με την αποστολή οποιουδήποτε υλικού (κείμενο πεζό, ποίημα, φωτογραφία κτλ) δηλώνετε ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Το υλικό που αποστέλλετε για ενδεχόμενη δημοσίευση στο Να Μου Γελλάς θα πρέπει να:

 • είναι προϊόν αποκλειστικά δικής σας δημιουργίας. Εάν ο δημιουργός είναι ανήλικος, θα χρειαστεί την έγκριση ενός ενήλικου κηδεμόνα ή υπευθύνου για την δημοσίευση του υλικού.
 • είναι αδημοσίευτο είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή κατά την αποστολή, μέχρι την απάντηση από το Να Μου Γελλάς και για όσο καιρό παραμένει αναρτημένη το κείμενο στο www.namougellas.com.
 • είναι προϊόν μυθοπλασίας. Tα ονόματα, οι χαρακτήρες, οι επιχειρήσεις, οι χώροι, τα γεγονότα, οι τοποθεσίες και τα περιστατικά είναι είτε τα προϊόντα της φαντασίας του συγγραφέα είτε χρησιμοποιούνται φαντασιακά. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα, ζωντανά ή αποβιώσαντα, ή πραγματικά γεγονότα είναι καθαρά τυχαία.

Με την αποστολή του υλικού κατανοείτε και αποδέχεστε ότι:

 • Δεν υπάρχει προϋπόθεση συνδρομής για να στείλετε το υλικό που θα θέλατε να δείτε αναρτημένο.
 • Η ομάδα του Να Μου Γελλάς θα επανέλθει με μια απάντηση για τη δημοσίευση ή όχι του υλικού που αποστείλατε εντός 8 εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής.
 • Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Να Μου Γελλάς το αν, πότε, πώς και για πόσο χρόνο θα δημοσιεύσει το υλικό που αποστείλατε και με ποιο τρόπο αυτό θα συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα www.namougellas.com.
 • Το Να Μου Γελλάς διατηρεί το δικαίωμα για χρήση ή αναφορά στο υλικό που αποστείλατε με όποιο τρόπο κρίνει για τη λειτουργία και προώθηση του Να Μου Γελλάς.
 • Το Να Μου Γελλάς έχει τo δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, για χρήση, αναδημοσίευση και ενδεχόμενη συμπερίληψη του υλικού που αποστείλατε σε συλλογική έκδοση των εκδόσεων ΓΕΛΛΑΣ.
 • Διατηρείτε το δικαίωμα του δημιουργού σε σχέση με το εν λόγω έργο σας.
 • Εάν επιθυμείτε να δημοσιεύσετε το κείμενο σε άλλο μέσο, ή επιθυμείτε να παύσει η ανάρτησή του υλικού που αποστείλατε στην ιστοσελίδα του Να Μου Γελλάς, θα πρέπει να μας ενημερώσετε έγκαιρα με μήνυμα που θα στείλετε μέσα από τη σελίδα επικοινωνίας που θα βρείτε στο σύνδεσμο εδώ. Το κείμενο θα παύσει να είναι αναρτημένο το πολύ μέχρι 30 ημέρες μετά τη αναγνώριση από εμάς λήψης του εκ μέρους σας ηλεκτρονικού μηνύματος.